Privacy beleid Yelgo

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, gebruiken wij deze informatie in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Yelgo is een professionele dienstverlener in arbeidsbemiddeling. Om deze dienstverlening in optimale vorm aan te bieden, maken wij gebruik van de verzameling van persoonsgegevens. Aangezien we bij Yelgo veel waarde hechten aan verantwoordelijkheid jegens de bescherming van je persoonlijke gegevens wordt hierbij gebruikt gemaakt van een uitgebreid systeem van technische en organisatorische maatregelen die maximale beveiliging bieden.
Yelgo is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wie zijn we
Yelgo B.V. is gevestigd te Drachten, Lavendelheide 7-1, postcode 9202 PD is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG).

Technische informatie en cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat je persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer. Het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Yelgo maakt gebruik van cookies, Matomo en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. Matomo wordt gebruikt om het gedrag van websitebezoekers te analyseren om mogelijke valkuilen te identificeren; niet gevonden pagina’s, problemen met de indexering van zoekmachines, welke inhoud wordt het meest gewaardeerd… Zodra de gegevens zijn verwerkt (aantal bezoekers dat een niet gevonden pagina bereikt, slechts één pagina bekijkt…), genereert Matomo rapporten waarmee website-eigenaren actie kunnen ondernemen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld het wijzigen van de lay-out van de pagina’s, het publiceren van nieuwe inhoud… enz. 

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?
Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je je gegevens invult of achterlaat op onze website, je je inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval benaderen we je of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy beleid. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Meer specifiek, je persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om
1. Om een overeenkomst van dienstverlening met je uit te voeren;
2. Om te kunnen voldoen aan een op Yelgo rustende wettelijke plicht;
3. Om de rechtvaardigde belangen van haarzelf dan wel van derden te behartigen;
4. Om je sollicitatie te verwerken;
5. Om je te voorzien van door jou via onze website c.q. e-mailadres aangevraagde informatie en/of diensten waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt;
6. Indien je Yelgo daartoe toestemming hebt gegeven;
7. Voor relatiebeheer;
8. Voor product en/of dienstverlening.

In het kader van het verwerkingsdoel “gerechtvaardigd belang” gelden de volgende gerechtvaardigde belangen:
– ten aanzien van Yelgo: indien noodzakelijk voor het voortbestaan van de organisatie van Yelgo.
– ten aanzien van onze opdrachtgevers: indien noodzakelijk voor het behartigen van de juridische belangen van onze opdrachtgevers.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder contractering ZZP, werving & selectie, adviesdiensten, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.

Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om
1. je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
2. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
3. je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
5. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
6. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening. Voor meer informatie zie: PES Protocol;
7. voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
8. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
9. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
10. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; en/of
11. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:
– NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
– geboortegegevens, leeftijd, geslacht
– curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
– gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
– gegevens over beschikbaarheid en verlof
– andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
– pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Op het moment dat je voor Yelgo kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:
– nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
– overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Indien je voor Yelgo kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

Yelgo legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens (kandidaten, zzp’ers) delen?
Yelgo kan je persoonsgegevens doorgeven aan andere Yelgo entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere (zakelijke) relaties binnen het netwerk van Yelgo. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien je (nog) niet voor Yelgo hebt gewerkt)
Jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Yelgo hebt gewerkt.

Indien je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kan je je uitschrijven. Dit kan je aangeven bij jouw contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Yelgo. Je persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd (bij Werving & Selectie zijn je gegevens i.v.m. claimrisico’s langer beschikbaar).

Indien je voor Yelgo werkt/hebt gewerkt
Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits ) en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Yelgo.
Indien je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kun je dit aangeven bij jouw contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Yelgo. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Yelgo overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Yelgo verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
– namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Yelgo kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Yelgo entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Yelgo hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Jouw rechten
Je hebt ten opzichte van Yelgo als verwerkingsverantwoordelijke, de volgende rechten
1. het recht op informatie over de verwerkingen;
2. het recht op inzage in jouw gegevens (nader beschreven hieronder);
3. het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen (zie onder);
4. het recht op verwijdering van gegevens en “het recht om vergeten te worden”;
5. het recht op beperking van de gegevensverwerking
6. het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
7. het recht op overdracht van jouw gegevens (dataportabiliteit);
8. het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming
9. Indien je Yelgo toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb je te alle tijden het recht die toestemming weer in te trekken.

Indien je een klacht heeft over de verwerking van jouw gegevens door ons kan je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Inzage en/of wijzigen gegevens
Voor kandidaten, flexwerkers, zzp’ers en zakelijke relaties:
Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kan je contact opnemen met jouwcontactpersoon bij Yelgo.

Voor overige relaties:
Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daarover contact opnemen met jouw contactpersoon bij Yelgo.

Beveiliging
Yelgo doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Yelgo met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Yelgo, dan kan je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via administratie@yelgo.nl of per post via Lavendelheide 7-1, 9202 PD, Drachten. Je kan onze vestiging ook telefonisch bereiken op telefoonnummer 0512-246000.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via het contactformulier. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen
Yelgo kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy beleid. Het meest actuele Privacy beleid is te allen tijde in te zien op de website van Yelgo. Deze versie is opgesteld in juli 2018.

Kunnen we je helpen?